З А П О В Е Д
№ 253
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №242 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед № 242 от 30.08.2019г. тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

Н А Р Е Ж Д А М:

З А П О В Е Д
№ 252
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №243 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

З А П О В Я Д В АМ

З А П О В Е Д
№ 251
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №244 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 612 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

З А П О В Я Д В АМ

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 227 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед№ 227 от 19.08.2019 г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет Белово,

на основание чл. 64 от АПК, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 и чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 242 от 30.08.2019 год. на кмета на община Белово

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 226 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 66 и чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 244 от 30.08.2019 г. на кмета на община Белово

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 225 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 66 и чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 243 от 30.08.2019 год. на кмета на община Белово.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 689 от 29.07.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 237 от 27.08.2019 год.на кмета на община Белово

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 688 от 29.07.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на Заповед № 238 от 27.08.2019 год.на кмета на община Белово