КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповед № 280
гр. Белово, 20.09.2019

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв.м. и НТП - за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 255 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 254 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 256 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

З А П О В Е Д
№ 253
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №242 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед № 242 от 30.08.2019г. тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

Н А Р Е Ж Д А М:

З А П О В Е Д
№ 252
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №243 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

З А П О В Я Д В АМ

З А П О В Е Д
№ 251
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №244 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 612 от 30.11.2018 год на Общински съвет - гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

З А П О В Я Д В АМ

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 227 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед№ 227 от 19.08.2019 г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет Белово,

на основание чл. 64 от АПК, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 и чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 242 от 30.08.2019 год. на кмета на община Белово