На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово в изпълнение на Заповед № 25 от 21.01.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 21 от 19.12.2019 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 24 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 371 от 19.11.2019 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2, чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във впъзка с Протокол от 20.08.2019 г. в изпълнение на Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 303 от 02.10.2019 г. на кмета на община Белово.

Заповед № 280
гр. Белово, 20.09.2019

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв.м. и НТП - за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 255 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 254 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 256 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово