На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 210 от 18.06.2020 год. на кмета на община Белово

ЗАПОВЕД

№145
гр. Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение от 02.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 113 от 19.03.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 112 от 19.03.2020 г. на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 42 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 111 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 43 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 110 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 5 от 29.11.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 27 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 26 от 21.01.2020 г. на кмета на община Белово