КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 526 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово Заповед № 393 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 528 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово и в изпълнение на Заповед № 392 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 150 от 28.07.2016 год. и Решение 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет –Белово и Заповед № 387 от 04.11.2020 г. на Кмета на община Белово

На основание Заповед № 365/21.10.2020г. на Кмета на Община Белово, област Пазарджик, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгласно АПОС № 537 от 10.11.2011г., находящ се в гр.Белово, ПИ с идентификатор 03592.502.803.2, представляваща помещение с площ 20.3 кв.м. с предназначение кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 попадаща в поземлен имот с идентификатор 03592.502.803 по КККР на Белово заедно с правото за общо ползване на санитарен възел, чакалня и др.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 325 от 18.09.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 324 от 18.09.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 323 от 18.09.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет - гр. Белово и Заповед № 304 от 08.09.2020 год. на кмета на община Белово