О  Б  Я  В  А

            На основание Заповед № 80/24.02.2021 г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява публичен търг с явно наддаване, за срок от 3/три/ година на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.3 с площ 18 кв.м. с НТП –сграда за търговия, брой етажи – един, находяща се в ПИ с идентификатор 03592.502.1666 по КККР на Белово. Административен адрес: гр. Белово, ул. „Юндола” № 6. Имотът е актуван с АЧОС № 3723 от 21.11.2012 г.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 125 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 79от 24.02.2021 год. на кмета на община Белово

ЗАПОВЕД
№ 405
гр. Белово 24.11.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, открит със Заповед № 387 от 04.11.2020г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелствата, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 527 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово Заповед № 394 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 526 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово Заповед № 393 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 528 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Белово и в изпълнение на Заповед № 392 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 150 от 28.07.2016 год. и Решение 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет –Белово и Заповед № 387 от 04.11.2020 г. на Кмета на община Белово

На основание Заповед № 365/21.10.2020г. на Кмета на Община Белово, област Пазарджик, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгласно АПОС № 537 от 10.11.2011г., находящ се в гр.Белово, ПИ с идентификатор 03592.502.803.2, представляваща помещение с площ 20.3 кв.м. с предназначение кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 попадаща в поземлен имот с идентификатор 03592.502.803 по КККР на Белово заедно с правото за общо ползване на санитарен възел, чакалня и др.