О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.543по КККР на гр. Белово с площ 12 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектпри граници и съседи на имота: 03592.503.9576, 03592.503.547, 03592.503.9574, 03592.503.9554. Имотът е предмет на АЧОС № 6165 от 03.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  03592.503.551, с площ 4 808 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.2137, 03592.503.552, 03592.503.9567, 03592.503.547, 03592.503.9554, 03592.503.9567  по КККР на гр. Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6240 от 19.09.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1698  по КККР на гр. Белово с площ 17 602 кв.м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана, Начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9558, 03592.503.9560, 03592.503.1861, 03592.503.1863, 03592.503.1864, 03592.503.9549,03592.503.9554, 03592.503.1697. Имотът е предмет на АЧОС № 6175 от 03.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1816  по КККР на гр. Белово с площ 3 274 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9555, 03592.503.9567, 03592.503.1815, 03592.503.1744, 03592.503.1743, 03592.503.1736, 03592.503.9549, 03592.503.1867. Имотът е предмет на АЧОС № 6179 от 05.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1861 по КККР на гр. Белово с площ 5 228 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.1860, 03592.503.9561, 03592.503.1862, 03592.503.1863, 03592.503.1698, 03592.503.9560. Имотът е предмет на АЧОС № 6180 от 05.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  03592.503.1864  с площ 2 403 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.1863, 03592.503.1865, 03592.503.9555, 03592.503.9549, 03592.503.1698  по КККР на гр. Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6182 от 05.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  03592.503.1865  с площ 2 565 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.1863, 03592.503.1866, 03592.503.9555, 03592.503.1864  по КККР на гр. Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6183 от 05.04.2017 г.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 с площ 2 346 кв.м. и НТП – за търговски обект комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 03592.503.1867.2 – едноетажна със ЗП 29 кв.м. и предназначние за друг вид обществена сграда, при граници и съседи: 03592.503.1816 и 03592.503.9549. Имотът е предмет на АЧОС № 4010/17.12.2012 г., поправен с АЧОС № 4613/22.08.2013 г.