КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.1864 с площ 2 403 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.1863, 03592.503.1865, 03592.503.9555, 03592.503.9549, 03592.503.1698 по КККР на гр. Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6182 от 05.04.2017 г.

Документи:

Публичен търг 1864 с явно наддаване - Изтегли