КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Решение № Относно Файлове

Решение № 310-24.09.2021

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Изтегли

Решение № 309-24.09.2021

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти.

Изтегли

Решение № 308-24.09.2021

Информация за сметосъбиране, сметоизвозване и съхранение на битови отпадъци на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 307-24.09.2021

Информация за честотата и качеството на медицинското обслужване на населените места на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 306-24.09.2021

Информация за готовността на община Белово за предстоящият зимен сезон 2021 /2022 година.

Изтегли

Решение № 305-24.09.2021

Информация за състоянието на детските площадки на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 304-24.09.2021

Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2021 -2023 година.

Изтегли

Решение № 303-24.09.2021

Заявление с вх. No УТ-1208/12.08.2021 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН за външно ел. захранване на „ ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95, с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 302-24.09.2021

Съгласие за проучване и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 14163.16.10, село Габровица, община Белово.

Изтегли

Решение № 301-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 300-24.09.2021

Изменение Програмата за 2021 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 299-24.09.2021

Извършване на автобусния превоз на деца, задължителна предучилищна възраст от община Белово до ДГ „ Щурче“- гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 298-24.09.2021

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 297-24.09.2021

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 296-24.09.2021

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово за учебната 2021/ 2022 година.

Изтегли

Решение № 295-24.09.2021

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно ползване и управление.

Изтегли

Решение № 294-24.09.2021

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2020 година и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация. 2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2020 г.

Изтегли

Решение № 293-16.09.2021

Сключване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека във връзка с изпълнение на Решение №260 / 25.06.2021 г., допълнено с Решение № 290/30.07.2021 г. на Общински съвет Белово.

Изтегли

Приложение 1 - 293

Приложение 1 към Решение №293

Изтегли

Решение № 292-16.09.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА РИСКА НА КОНЦЕСИОНЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 291-16.09.2021

Присъединяване на община Белово към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик

Изтегли

Решение № 290-30.07.2021

Допълнение на Решение № 260/25.06.2021 година

Изтегли

Решение № 289-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 288-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG05M9OP001-2.044-0002-C01 „Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово“.

Изтегли

Решение № 287-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО“ ЕООД – гр. Белово

Изтегли

Решение № 286-30.07.2021

Годишен финансов отчет за 2020 г. и Отчет за първо полугодие на 2021 г. на общинско дружество „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020“ ЕООД – гр. Белово

Изтегли

Решение № 285-30.07.2021

Информация за текущото изпълнение на бюджета, сметките на средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Изтегли

Решение № 284-30.07.2021

Сключване на договор за кредит с „ Фонд Флаг“ ЕАД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП А-34-29/01.06.2021 г. Проект ИСУН BG BG16М10Р002-2.010-0038 „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“

Изтегли

Решение № 283-30.07.2021

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Изтегли

Решение № 282-30.07.2021

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на Постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Изтегли

Решение № 281-30.07.2021

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Изтегли

Решение № 280-30.07.2021

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 47812.34.472 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: „ПСОВ за агломерация Белово“

Изтегли

Решение № 279-30.07.2021

Частично изменение на ПУП - ПР, на УПИ - XII - 693, УПИ – XIV – 692,УПИ – XIII – 694 и УПИ – XXVI – 692 по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.502.693, като отпадне тупикова улица с ос. т. 132 – 131, Кв. 52 по плана на град Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 278-30.07.2021

Частично изменение ПУП ПР на част от Кв. 5, с. Аканджиево, отредена в действащия регулационен план „ за озеленяване“, за промяна отреждането в „ за жилищно застрояване“, в новообразувано УПИ – XI в новообразуван от Кв. 5 – Кв. 5а.

Изтегли

Решение № 277-30.07.2021

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за 2021 – 2030 година и план за действие на община Белово.

Изтегли

Решение № 276-30.07.2021

Преобразуване на яслена група към ДГ „Щурче“ – Белово

Изтегли

Решение № 275-30.07.2021

Информация за готовността на ДГ „Щурче“ гр. Белово, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Изтегли

Решение № 274-30.07.2021

Информация за готовността на Детска градина с. Сестримо, община Белово за учебната 2021/2022 година.

Изтегли

Решение № 273-30.07.2021

Информация за готовността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 272-30.07.2021

Информация за готовността на СУ „Александър Иванов - Чапай“ гр. Белово, община Белово за започване на новата учебна 2021/ 2022 г.

Изтегли

Решение № 271-25.06.2021

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ., бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ., бр. 61 от 2 август 2019 г. и във връзка с постъпило писмо 93-00-514/13.04.2020 г. на „Монтажи“ ЕАД и „ДКК“ ЕАД

Изтегли

Решение № 270-25.06.2021

Заявление с вх. № УТ-821/28.05.2021 г. от Георги Николов Коев, с искане за ПУП-ПРЗ на ПИ 03592.2.1059 за създаване на УПИ-XX-1059 „за производствени и складови дейности“ – развъдник за кучета, местност „ Стопански двор по КККР на гр. Белово

Изтегли

Решение № 269-25.06.2021

ЧИ ПУП-ПР за разделянето на УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово, като се обособи ново УПИ IX – „за жилищно застрояване, включващо поземлен имот № 432, № 468, № 467, №466, № 465, № 471, № 470, № 469, № 430, а съществуващата могила се запази в новообразувано УПИ VIII – „обществено озеленяване“, кв. 33 с. Дъбравите, община Белово

Изтегли

Решение № 268-25.06.2021

Избор на нов представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Изтегли

Решение № 267-25.06.2021

Упълномощаване на Кмета на Община Белово за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане съгласно подписан АДБФП Д-34- 29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

Изтегли

Решение № 266-25.06.2021

Промяна на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово, приета от Общински съвет с Решение № 199 от 15.03.2005 г., с Протокол № 28/15.03.2005 г., изменена с Решение № 378 от 29.03.2013 г., с Протокол № 35 от 29.03.2013 г. на Общински съвет - Белово

Изтегли

Решение № 265-25.06.2021

Предложение на Кмета на община Белово, във връзка с Заявление с вх. № УТ – 616/20.04.2021 г. от „ Хидрострой – Сестримо“ ЕООД, с искане за ЧИ ПУП-ПРЗ за промяна по имотна граница на ПИ 757 на улица с ос.т. 4-64-173 и създаване на новообразувани УПИ-I-757 „ за производствени и складови дейности“ в нов квартал 1А, промяна на УПИ-I - „за клуб и магазин“ и УПИ-III-1, кв. 3 по плана на с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 264-25.06.2021

Отчет на Програмата за опазване на околната среда за 2020 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г. приета с Решение № 644/24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 263-25.06.2021

Информация от кметовете на населени места в община Белово за честотата и качеството на сметосъбиране и сметоизвозване

Изтегли

Решение № 262-25.06.2021

Отчет за 2020 година на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014 – 2020/

Изтегли

Решение № 261-25.06.2021

Съставяне на временна комисия за изготвяне на проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Белово, неговите комисиии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Изтегли

Решение № 260-25.06.2021

Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит

Изтегли

Решение № 259-25.06.2021

Приемане на Плана за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 258-28.05.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Реконструкция на в водопроводна мрежа на село Голямо Белово“

Изтегли

Решение № 257-28.05.2021

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово

Изтегли

Решение № 256-28.05.2021

Отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 255-28.05.2021

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 254-28.05.2021

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Изтегли

Решение № 253-28.05.2021

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане„ – Септември на територията на община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 252-28.05.2021

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2020 година в региона на Дирекция „ Бюро по труда „ – Септември

Изтегли

Решение № 251-28.05.2021

Частично изменение на ПУП – ПР, на УПИ – VII – 994 „ за търговски комплекс и обществено хранене“ и УПИ – II – 994 „ търговски комплекс и обществено хранене“, като се отдели и обособи част от ПИ 03592.502.994 кв. 60г по плана на гр. Белово, община Белово за обслужваща алея

Изтегли

Решение № 250-22.04.2021

Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“.

Изтегли

Решение № 249-22.04.2021

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2020 г. в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Белово.

Изтегли

Решение № 248-22.04.2021

Приемане на информация, относно работата и дейността на Съюза на инвалидите в България в община Белово през 2020 г.

Изтегли

Решение № 247-22.04.2021

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 246-22.04.2021

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина „ Щурче „ – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 245-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за състоянието на спортните площадки, разположени на открито.

Изтегли

Решение № 244-22.04.2021

Отчет на Кмета на Общината за изготвени, реализирани и в процес на изпълнение на проекти на община Белово с европейски средства

Изтегли

Решение № 243-22.04.2021

Актуализация на План за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли

 

Актуализиран план за заседанията на Общински съвет Белово за 2021 г.

Изтегли

Решение № 242-22.04.2021

Отмяна на Решение № 240 от 26.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 25 от 26.03.2021 г.

Изтегли

Решение № 241-07.04.2021

Отмяна на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от 17.03.2021 г.

Изтегли

Решение № 240-26.03.2021

Изменение Програмата за 2021 г. по Изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с Общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 239-26.03.2021

Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2021-2022 година и/или под аренда с минимален срок от 5 години

Изтегли

Приложение 1-239

Приложение 1 към Решение №239 от 26.03.2021 г.

Изтегли

Приложение 2-239

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на територията на община Белово за стопанската 2021/2022 година

Изтегли

Приложение 3-239

Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 238-26.03.2021

Отмяна на Решение № 806/11.03.2015 г. на Общински съвет –Белово, прието с Протокол № 76/11.03.2015 г.

Изтегли

Решение № 237-26.03.2021

Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белово.

Изтегли

Решение № 236-26.03.2021

План за действие по изпълнението на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2022 година.

Изтегли

Решение № 235-26.03.2021

Отчет за 2020 г., по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 234-26.03.2021

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 233-26.03.2021

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 232-26.03.2021

Отчет - анализ за дейността на Основно училище „Отец Паисий„ – с. Мененкьово, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 231-26.03.2021

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово към Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 230-26.03.2021

Информация от Директора на ТП „ Държавно горско стопанство – Белово“ - гр. Белово, относно предоставяне на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово.

Изтегли

Решение № 229-26.03.2021

Доклад – анализ за дейността на Средно училище „ Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово за I – ви учебен срок на учебната 2020 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 228-26.03.2021

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Белово, Септември и Велинград“ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 227-17.03.2021

Вземане на решение, за определяне на особен представител на община Белово по НОХД 45/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик

Изтегли

Решение № 226-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Белово“ и проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дъбравите“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 225-17.03.2021

Разглеждане на проблемите по съществуващата водопроводна мрежа на град Белово и с.Дъбравите, недостиг на вода за питейни нужди на населението в тези населени места, дължащо се на остарялата и амортизирана водопроводната мрежа

Изтегли

Решение № 224-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Момина клисура“ в община Белово по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“, финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 223-17.03.2021

Разглеждане на докладна на Кмета на село Момина клисура и подписка на жителите на село Момина клисура за проблемите с недостиг на вода за питейни нужди на населението, поради остаряла и амортизирана водопроводна мрежа, строена преди повече от 60 години.

Изтегли

Решение № 222-17.03.2021

Кандидатстване пред ПУДООС за БФП за проект ,, Реконструкция водопроводна мрежа село Мененкьово“ и проект ,,Подмяна на водопроводната мрежа на село Аканджиево“ в община Белово, по прием на проекти в сектор ,,Управление на водите“ финансиран със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Изтегли

Решение № 221-17.03.2021

Разглеждане на докладни на кметовете на село Мененкьово и село Аканджиево, налагащи вземане на решение за ремонт на остарялата водопроводна мрежа и отношение по проблемите с недостиг на вода за питейни нужди и големите загуби на питейна вода по мрежата.

Изтегли

Решение № 220-17.03.2021

Продажба на имот, частна общинска собственост с идентификатор 03592.502.1559, съгласно изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 219-26.02.2021

Приемане на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2021-2027 г. Изтегли

Решение № 218-26.02.2021

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второ полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 217-26.02.2021

Отчет на кмета на община Белово за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2020 г. Изтегли

Решение № 216-26.02.2021

Отчет за 2020 г. на Общинска програма за закрила на детето и приемане Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Изтегли

Решение № 215-26.02.2021

Отчет за дейността на Исторически музей, гр. Белово за 2020 г. Изтегли

Решение № 214-26.02.2021

Инвестиционно намерение от „ ЕКО-ХИДРО-90“ ООД, за изграждане на кариера за „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землището на с.Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово Изтегли

Решение № 213-26.02.2021

Постъпило писмо от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД” АД за Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествени дялове на „В и К – Белово“ ООД

Изтегли

Решение № 212-09.02.2021

Искане на Община Белово за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост -, в собственост на община Белово, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост за изграждане на обект от първостепенно значение за Община Белово, а именно: "УПИ I – "Рекултивация на сметище за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, общ. Белово". ПИ с идентификатор 24414.109.84 и ПИ с идентификатор 24414.109.85, находящи се в землището на Дъбравите, местност "Църни кал".

Изтегли

Решение № 211-25.01.2021

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово

Изтегли

Решение № 210-25.01.2021

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", С ЕИК 1770095446, с адрес гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала

Изтегли

Решение № 209-25.01.2021

Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация в община Белово и кметствата

Изтегли

Решение № 208-25.01.2021

Приемане на бюджета за 2021 година на община Белово

Изтегли

Решение № 207-25.01.2021

Сключване на анекс към договор за кредит № 1081 / 27.06.2019 г. на Община Белово с "Фонд Флаг" ЕАД, за удължаване срока за погасяване.

Изтегли

Решение № 206-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 205-25.01.2021

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ " Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 година по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на ПБФП по програмата развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие"

Изтегли

Решение № 204-25.01.2021

Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 1 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 2 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 3 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 4 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 5 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Приложение № 6 - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

-

Програма - Приемане на Програмата за 2021 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 - 2023 г.

Изтегли

Решение № 203-25.01.2021

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 202-25.01.2021

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 201-25.01.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 200-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово, считано от 01.01.2021г.

Изтегли

Решение № 199-25.01.2021

Създаване на държавно делегирана дейност "Асистентска подкрепа"

Изтегли

Решение № 198-25.01.2021

Кандидатстване на община Белово по Процедура: BG05M9OP001-6.002, ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+, по ОП "РЧР", Приоритетна ос: "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката" с Проект "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата предизвикана от пандемията от COVID – 19 на територията на община Белово"

Изтегли

Решение № 197-25.01.2021

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово, считано от 01.01.2021 година

Изтегли

Решение № 196-25.01.2021

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2020 г. и приемане на плана за работа на МКБППМН – Белово за 2021 г.

Изтегли

Решение № 195-25.01.2021

Актуализация на Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" към Общински съвет – Белово

Изтегли