КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Решение № Относно Файлове
Решение № 36/29.12.2011 г. Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово пред фонд"Социална закрила" с проект за довършване на Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в с. Дъбравите, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 35/29.12.2011 г. Постъпило искане вх.№УТ-1298/01.11.2011г. от Севда Георгиева Вакарелска, Лиляна Георгиева Евдокимова и Иванка Георгиева Михайлова за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ І-„Спортна площадка” кв.17 по плана на с.Момина клисура, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 34/29.12.2011 г. Изменение на Решение №740 от 30.08.2011 г. на Общински съвет гр. Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 33/29.12.2011 г. Преминаване на ОДЗ „Щурче” по системата на делегиран бюджет, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 32/29.12.2011 г. Дневен център за деца с увреждания да бъде делегирана от държавата дейност от 01.03.2012 година, с капацитет 24 деца, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 31/29.12.2011 г. Изменение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услугите на територияна на Община Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 30/29.12.2011 г. Такса за битови отпадъци за 2012 г., публикувано на 09.01.2012 г Изтегли
Решение № 29/29.12.2011 г. Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Белово за 2011 г., публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 28/21.12.2011 г. Предложение за даване на съгласие Кметът на община Белово да представлява Общината за кандидатстване с проекти за устойчиво икономическо развитие, директно финансирани от Европейския съюз Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.11.2011г. - Изтегли
Решения от извънредна сесия на 18.11.2011г. - Изтегли
Решения от извънредна сесия на 14.11.2011г. - Изтегли
Решения от извънредна сесия на 09.11.2011г. - Изтегли
Решения от редовна сесия на 29.09.2011г. - Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.08.2011г. - Изтегли