КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА БЕЛОВО

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”(ДВ, бр. 57/04 г., изм.).

1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Белово гр.Беловоул."Орфей" 4А,п.к.4470:
тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти:
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770
инж. Анета Кечева - Директор Дирекция "СА"

2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Белово .

3. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на Община Белово се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Пазарджик.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Белово, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.

Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм.и доп;
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл.29 включваща анализ на:
- съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
- съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият устройствен план на Община Белово е с общински териториален обхват в област Пазарджик. Територията на общината, е разположена в южна България в Южен централен район за планиране на обща площ 189.445. кв.км.

Обхватът на общината включва землищата на всички 8 населени места град Белово и седем села : села с население над 400 души. Сестримо, с. Мененкьово , с. Момина клисура. Общината включва още селата Аканджиево - 463 души, Габровица – 492 души, Голямо Белово - 474 души и Дъбравите - 476 души.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

Защитени територии/ ЗТ
Част от територията на Община Белово е разположена в границите на Защитени територии/ЗТ и Защитени зони/ЗЗ по Натура 2000

Защитени територии
Значителна част от територията на Община Белово е разположена в "Национален парк "Рила" - най-големият национален парк в България и един от най - значимите в Европа.

Защитената територия на Национален парк "Рила" покрива части от землищата на град Белово, село Габровица и село Сестримо от Община Белово

Защитена местност "Маришко подрумиче" е разположена в землището на село Дъбравите.

Защитени зони по Натура 2000 Част от територията на Община Белово е в границите на Защитените зони по Натура 2000:

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- Защитена зона "Голак" BG0000304;
- Защитена зона "Река Марица" BG0000578;
- Защитената зона "Яденица" BG0001386;
- Защитена зона "Рила BG0000495"

Защитени зони за опазване на птиците Защитена зона "Рила BG0000495" се припокрива със ЗЗ "Рила BG0000495" за опазване на дивата флора и фауна.

Наличието на богато биоразнообразие , на защитени територии и защитени зони на територията на общината са предпоставка за развитие на туризма.

д) основни цели на плана/програмата;

Главната цел на екологичната оценка на ОУП на Община Белово е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Белово и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие.

Основната стратегическa цел на Общият устройствен план на Община Белово е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Белово ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;

3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;

4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Белово

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Решение на Общински съвет Белово на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Белово осигурен на адрес http://www.belovo.eu/index.php/programi-i-proekti Община Белово, област Пазаржик. Пълен пощенски адрес: Община Белово, Област Пазарджик гр.Белово ул."Орфей"4А,п.к.4470: тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Кмет инж. Костадин Георгиев Варев

Лице за контакти:
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 035812773, факс: 035812770 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
и инж. Анета Кечева Директор Дирекция „СА“ тел: 03581 2773, факс: 03581 2770

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Белово:
Най-малко 30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 7.12.2019 г.
Дата за обществено обсъждане 14.01.2020 г. от 11.00 часа в сградата на община Белово, зала на Общински съвет Белово, етаж 4 - ти

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес: Община Белово област Пазарджик
Пълен пощенски адрес: гр.Белово ул."Орфей"4А,п.к.4470, тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Официален сайт www.belovo.eu в сградата на община Белово 3 eтаж “Екология"

Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Белово подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дата 03.12.2019г.
Кмет на Община Белово
инж. Костадин Георгиев Варев

Документи:

Обява за провеждане на консултации по Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Белово / 05.12.2019г. / - Изтегли

Доклад - Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово / 05.12.2019г. / - Изтегли

Нетехническо резюме / 05.12.2019г. / - Изтегли