КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр.Белово, ЦДГ-с. Сестримо,домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово".

На основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  318 от 30.06.2014 г. на кмета на община Белово

Изпълнение на СМР на обект: "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово.“ по договор № 36/3/3130304/03.10.2013 година, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Поддръжка на ел. Инсталацията и ел. Оборудване на сградите в кметства: с. Дъбравите, с.Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул.»Христо Ботев» №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ "Щурче" и ЦДГ, с. Сестримо, Читалища.

Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство" – основен ремонт на покривни работи и фасади и покривно пространство, Договор 36/3/3130083, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ,,Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“ по договор № 13/321/01298 за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище 'Св.Св. Кирил и Методий', чрез основен ремонт на отоплителната инсталация", финансирано по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.