КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

Изработка на рекламни материали за популяризиране на закупените носии и реализираният проект: „Хайде на хорото” по Договор за БФП № 36/3/3230097/20.08.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане настратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Енергоефективни мерки на Административна сграда на община Белово" - инженеринг.

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2013/2014 година.

Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите" одобрен за финансиране с Договор № А12-22-130/26.04.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавана администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07.

Доставка на горива за нуждите на Община Белово.

Доставка на дървен материал за изпълнение на поръчки, възлагани на "БКС 1 - Белово" ЕООД.

Упражняване на авторски надзор по изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ "Александър Иванов - Чапай.