КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр.Белово, ЦДГ-с. Сестримо,домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово

Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз за потребителите на Дневен център за деца с увреждания- гр.Белово.

Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство", Договор 13/313/00143, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище 'Св.Св. Кирил и Методий'.

Енергоефективни мерки на Административна сграда на община Белово" - инженеринг.

С предмет: "Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче" проект "Хайде на хорото" по Договор за БФП №36/3/3230097/20.08.2013 г. за отпускане на финасова помощ по мярка 4.1 "Прилагане на стратегии за местно развитие" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С предмет:"Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче" проект: "Хайде на хорото" по Договор за БФП №36/3/3230097/20.08.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 "Прилагане на стратегии за местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче по проект: „Хайде на хорото”, по Договор за БФП № 36/3/3230097/20.08.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане настратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.