КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище 'Св.Св. Кирил и Методий', чрез основен ремонт на отоплителната инсталация", финансирано по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Документация:

Изтегли