КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо" по договор Договор 13/321/01298/ 14.12.2012год за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г.

Документация:

Изтегли