КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи ,, на Проект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство", Договор 13/313/00143, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документация:

Изтегли