КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

С предмет:"Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче" проект: "Хайде на хорото" по Договор за БФП №36/3/3230097/20.08.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 "Прилагане на стратегии за местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Въпрос1: Размерът на детските носии за каква възрастова група да бъдат?

От5 до 8 г.
От 8 до 11 г.
От 11 до 14 г.

Отговор: Желаният размер на детските носии е за възраст от 11 до 14 г.

С уважение:
Ненка Тодорова
Председател