КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изработка на рекламни материали за популяризиране на закупените носии и реализираният проект: „Хайде на хорото” по Договор за БФП № 36/3/3230097/20.08.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане настратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Документация:

Изтегли