КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите" одобрен за финансиране с Договор № А12-22-130/26.04.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавана администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2.-07.

Документация:

Изтегли