КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 

Община белово

A. ОСНОВЕН ПЛАН

I. Въведение в плана.
II. Географска характеристика на общината.
III. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях.

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ

  • План за действие при  земетресения.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при възникване на наводнения.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при възникване на  пожари.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при снегонавяване и обледяване.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при възникване на промишлени аварии.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при  радиационни аварии и трансгранично замърсяване.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

  • План за действие при  терористични актове.

I. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
II.    Взаимодействие между органите на изпълнителната  власт.
III. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствия.
IV.    Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Средства и ресурси, предвидини за последиците от бедствия.    
V. Финансово осигуряване.

В. ПРИЛОЖЕНИЯ.

• Провеждане на евакуация и разредоточаване.
• Организиране раздаване на йодни таблетки при евентуална радиационна авария.

 

Документи:

План за защита при бедствия в община Белово - Изтегли