КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Общински съвет Белово / РЕШЕНИЕ № 166 / 16.08.2016г. / Прието на заседание на Общински съвет - Белово, проведено на 16.08.2016г. с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. (ПРСР 2014 - 2020г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба №12 от 25.07.2016г. се изготвя проектно предложение, с което Община Белово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Общински съвет гр. Белово дава съгласие и одобрява кандидатстване за реконструкция и ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение с проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово - ДГ "Щурче" - гр. Белово", който е предоставен за финансово подпомагане по Наредва № 12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Изходящ номер РОП – 16/ 07.03.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


На основание чл. 20, ал. 4 и във връзка с чл. 44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а. Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик, протокол 22.12.2016 год. и проведена работна среща с УО на ОПОС на 08.03.2017 год.

Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.

Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително трериране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. със срок за кандидатстване 21.04.2017 год.

Изходящ номер РОП – 14/ 21.02.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от Вас услуга на услуги, с оглед следното:

Проектът - заснемане за узаконяване в обхват в зависимост от вида на сградата, степента на завършеност и изградените инсталации - заснемане за узаконяване по части геодезия, архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВК и др.

Изходящ номер РОП – 9/ 30.01.2017год.

ПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.20,ал.4  и във връзка с чл.44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а.

Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик. Към поканата се публикува протокол на 22.12.2016год.. Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.  Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Изх. номер РОП-3/23.01.2017год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарно проучване Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от  Вас услуга на консултански услуги, с оглед предстоящо кандидатсване и прием на проекти по ПРСР:

Изх.№РОП-359/17.09.2016.2016 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Общински съвет Белово/РЕШЕНИЕ №166/16.08.2016г./ Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.08.2016 г., с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за  Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба №12 от 25.07.2016г. се изготвя проектно предложение, с което Община Белово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Общински съвет гр. Белово дава съгласие и одобрява кандидатстване за реконструкция и ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение с проект „Ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче" - град Белово”,  който да се представи за финансово подпомагане по реда на Наредба № 12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.