КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Уважами Г-н Управител,

Във връзка с кандидатстване на Община Белово по Оперативна програма "Околна среда", сектор "Отпадъци", процедура BG16M1OP002-2.010 за проект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88, местност "Вучата могила" по КК на с. Дъбравите, Община Белово, Моля да предоставите оферта за изпълнение на строително - монтажни видове работи, изработка на работен проекти и осъществяване на авторски надзор.

Вашата оферта трябва да бъде предадена в срок до 16.00ч. на 15.01.2021г. в деловодството на община Белово - град Белово, област Пазарджик, ул. "Орфей" 4a.

Приложение:
1. Образец на оферта;
2. Прединвестиционно проучване.

С УВАЖЕНИЕ
К.ВАРЕВ - Кмет на община Белово

Документи:

Покана за представяне на оферта и Образец на оферта / 13.01.2021г. / - Изтегли

Покана РОП-08/11.01.2021г. - "Ретона" ЕООД / 19.01.2021г. / - Изтегли

Покана РОП-09/11.01.2021г. - "Еко-хидро-90" ООД / 19.01.2021г. / - Изтегли

Покана РОП-10/11.01.2021г. - "Балканремонт Инженеринг" ООД / 19.01.2021г. / - Изтегли

Покани и оферта / 19.01.2021г. / - Изтегли

Оферти / 19.01.2021г. / - Изтегли