КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изходящ номер РОП – 14/ 21.02.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от Вас услуга на услуги, с оглед следното:

Проектът - заснемане за узаконяване в обхват в зависимост от вида на сградата, степента на завършеност и изградените инсталации - заснемане за узаконяване по части геодезия, архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОВК и др.

Проектът - заснемане за узаконяване отразява моментното състояние на сградата или строежа и по своята същност представлява графично изображение на сградата, конструкцията и инсталациите.

Да се изготвят следните части:

Проект част геодезия - заснемане за узаконяване, контролно геодезическо заснемане. Извършва се контролно геодезическо заснемане на място на границите на парцела, габаритите на сградата /блока/, котите на стрехата (кота корниз), кота било, кота 0,00, разстоянията до границите на парцела и други данни и се предоставя графично под формата на чертеж.
Проект част архитектурна - заснемане за узаконяване. Извършва се физическо заснемане на място на всички размери: помещения, прозорци, врати, етажни височини, покриви, като се описват материалите, изчисляват се квадратури на помещенията и на цялата сграда и др.
Прави се пълно графично възстановяване на всички планове, план покрив, фасади, разрез, ситуация, обяснителна записка и др.
Проект част конструкции - заснемане за узаконяване. Тази част се изготвя като конструктивно становище/експертиза
Проект част електро - заснемане за узаконяване. Възстановява се графично електро инсталацията на сградата.
Проект част ВиК - заснемане за узаконяване. Възстановява се графично ВиК инсталацията на сградата.
Проект част ОВК - заснемане за узаконяване. Възстановява се графично отоплителната и вентилационната инсталация на сградата, ако има такава.
Изготвените проекти ще послужат за отразяване на ККР.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане;
3. Валидност на офертата;

2. Други изисквания:
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 28.02.2017 г. Офертите се изпращат по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Приложение: схема на сгради предмет на узаконяване/извадка от ККР/

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

 

Документи:

Покана РОП - 14 / 21.02.2017 - Изтегли