КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

              От 04.01.2021 година в община Белово стартира ДБФП № BG05FMOP001-5.001-0049-C05, Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово» с бюджет 237559,30 лева. Проектът включва дейности по предоставяне на ежедневен топъл обяд за периода от 04.01.2021 до 30.06.2022 г. на 220 лица от следните целеви групи :

 

 - Изтегли