На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

Ha основание чл, 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за OBOC (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

Документи:

ОБЯВА - Изтегли

На основание чл.44, ал.1, т.1 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.25 от Наредбата за "Изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово" и във връзка с проект за реконструкция и рехабилитациа на водопроводната мрежа на улици в гр. Белово

 

Документи:

ЗАПОВЕД - Изтегли

Инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 - етап 4“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-8/13.01.2022 г„ с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - Изтегли

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и с оглед превенция и опазване здравето на нашите съграждани и гостите на града, Ви уведомяваме, че Празникът на град Белово тази година се отменя и няма да се проведе по традиционния начин.

На 14 януари празникът на нашия град ще бъде отбелязан от 11:30 ч. с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Николай в местния храм „Св. Троица“, поднасяне на венци и цветя от Общинска администрация пред паметника на освободителите на пл. „Освобождение“ и празнична заря, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Общинска администрация

Община Белово

  На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г/, за обявяване на:

           - Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СО3 на водовземните съоръжения сондаж №3, КЕИ ,,Топлата вода"- открит и КЕИ ,,Топлата вода"- закрит от находище на минерална вода ,,Белово", гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

           Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СО3 с охранителен режим в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта в община Белово, ет. 2, стая 9, също така ще е и  на разположение в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. ,,Янко Сакъзов" №35, ет. 3, стая 37, в периода от 14.12.2021 г. до 14.01.2022 г.

На основание  чл.62а, ал.4 от ЗУТ, който позволява в населени места с население под 10 000 жители, предвидените в плана, ,,за озеленяване,,, да бъдат преотреждани с ПУП-ПРЗ, по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ се публикува настоящата обява с цел ,,обществено обсъждане,, на намерението на община Белово да се преотредят имотите за ,,курортно - реакреационни дейности,, . Към обявата се прилагат и скици на имотите от КК ,,Чаира,,

Дирекция,,СА,,  - Община Белово

 

Скици ,,озеленяване,, Чаира - ИЗТЕГЛИ