КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 Заповед - № РД - 04 - 63 - ИЗТЕГЛИ

 Заповед - № РД - 04 - 64 - ИЗТЕГЛИ

 Заповед - № РД - 04 - 65 - ИЗТЕГЛИ

 Заповед - № РД - 04 - 75 - ИЗТЕГЛИ

 Заповед - № РД - 04 - 76 - ИЗТЕГЛИ

 Заповед - № РД - 04 - 77 - ИЗТЕГЛИ

 Приложение 3 - Изтегли

 Приложение 4 - Изтегли

Приложение № 2 - Изтегли

Приложение № 4 - Изтегли

              От 04.01.2021 година в община Белово стартира ДБФП № BG05FMOP001-5.001-0049-C05, Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово» с бюджет 237559,30 лева. Проектът включва дейности по предоставяне на ежедневен топъл обяд за периода от 04.01.2021 до 30.06.2022 г. на 220 лица от следните целеви групи :

 

 - Изтегли

              На 28 Април 2022 г. в заседателна зала на Общинска администрация – Белово се проведе начална пресконференция за проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

 - Изтегли

 

Покана за публично събитие „Финална пресконференция“ и официална церемония за „приключване на проекта“ по проекти дейност ,,Мерки за информация и комуникация ,,

 

 Покана - Изтегли