На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год., Решение № 353 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Белово и Заповед № 162 от 10.05.2017 год. на Кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и  Решение № 357 от 31.03.2017 г. на Общински съвет гр. Белово,съгласноЗаповед № 160 от 05.05.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество в Община Белово и конкретните правомощия на Кмета и във връзка със Заповед № 126 от 12.04.2017 година на Кмета на Обшина Белово относно обявен за продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4.1 по КККР на гр. Белово.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 79 от 28.07.2016 год. и Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 100 от 31.03.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение  № 317 от 12.12.2016 г.и Решение № 328 от 27.01.2017 год на Общински съвет гр. Беловои и изпълнение на Заповед № 102 от 31.03.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 60 от 26.02.2016 год. и в Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет –Белово,съгласноЗаповед № 78 от 14.03.2017 год.на кмета на община Белово.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  49 от 24.02.2017 г. на кмета на община Белово.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 260 от 15.11.2016 год. и в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на заповед № 48 от 24.02.2017 год.на кмета на община Белово.