Решения на Общински съвет - Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 702-11.09.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово във връзка с възмездно придобиване на "Стадион" с идентификатор ПИ 03592.1.2603 по КККР Белово

Изтегли

Решение № 701-11.09.2019

Одобряване и подписване на споразумение със "Завод за хартия Белово" АД

Изтегли

Решение № 700-11.09.2019

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 699-11.09.2019

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2019/ 2020 г

Изтегли

Решение № 698-11.09.2019

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” - гр. Белово за учебната 2019/ 2020 година

Изтегли

Решение № 697-11.09.2019

Искане с вх. № УТ- 425/ 17.04.2019 г. от Илия Атанасов Илиев – собственик на ПИ с идентификатор 03592.503.412, ПИ 03592.503.411 и ПИ 03592.503.413, кв. 103, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП- ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата улица минаваща през имоти ПИ 411 и ПИ 413.

Изтегли

Решение № 696-29.07.2019

Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 680/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 695-29.07.2019

Даване на съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 694-29.07.2019

Изменение на Решение № 679 от 27.06.2019 г., във връзка с кандидатстване с проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", Процедура BG05M9OP001- 2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград- повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 693-29.07.2019

Информация за изпълнение на бюджета на общината, сметките на средствата от Европейския съюз към 30.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 692-29.07.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Борис Атанасов Петров.

Изтегли

Решение № 691-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 690-29.07.2019

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за I- во полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 689-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 688-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 687-29.07.2019

Частично изменение на ПУП- ПРЗ, за промяна предназначението на частта от "озеленяване" в която попадат ПИ с идентификатор № 03592. 503.1847 / общинска собственост /, ПИ № 03592.503.1848 / частна собственост / и ПИ № 03592.503.1849 / общинска собственост /, така че да се обособят в самостоятелни УПИ- за жилищно застрояване, кв. 114, кв."Малко Белово" по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 686-29.07.2019

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по процедура № BG16М1OP002- 2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма" Околна среда" 2014- 2020.

Изтегли

Решение № 685-27.06.2019

Изменение и допълнение на Решение № 97 от 30.06.2016 г. и Решение № 371 от 07.04.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 684-27.06.2019

Спиране разпореждането с общинско имущество

Изтегли

Решение № 683-27.06.2019

Актуализация на състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Изтегли

Решение № 682-27.06.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Анка Методиева Гушлева

Изтегли

Решение № 681-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 680-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост

Изтегли

Решение № 679-27.06.2019

Проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово", Процедура BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР";

Изтегли

Решение № 678-27.06.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 677-27.06.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 676-27.06.2019

Проект на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК – Белово"

Изтегли

Решение № 675-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 674-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 673-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 672-27.06.2019

Приемане на план за заседанията на Общински съвет- Белово за второто полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 671-27.06.2019

Отчет за дейността на Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ гр. Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 670-27.06.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014- 2020 /

Изтегли

Решение № 669-27.06.2019

Изменение на Решение № 629/ 30.01.2019 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 668-27.06.2019

Искане с вх. № УТ- 56/ 16.01.2019 г. от Иван Георгиев Лазаров – собственик на УПИ XVII- 1512, кв. 39, гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ ПУП – ПР, като в източната част на УПИ XIX - „ общ. „, кв. 39 и УПИ XIX – „ озеленяване „, кв. 30 се отдели и обособи част за обслужваща улица.

Изтегли

Решение № 667-27.06.2019

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население.

Изтегли

Решение № 666-27.06.2019

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – гр. Септември с Общинска администрация – Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 665-31.05.2019

Стопанисване на подземно съоръжение

Изтегли

Решение № 664-31.05.2019

Правила за дейността и годишен план на постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 663-31.05.2019

Допълване на Решение № 655/ 30.04.2019 г. във връзка с Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 662-31.05.2019

Обявяване на Исторически музей – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджет

Изтегли

Решение № 661-31.05.2019

Участие в Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България"

Изтегли

Решение № 660-31.05.2019

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 659-31.05.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017- 2021 г., приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 658-30.04.2019

Актуализация на състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 657-30.04.2019

Приемане на Уточнения план и Отчета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово към 31.12.2018 г.

Изтегли

Решение № 656-30.04.2019

Получаване правото на безвъзмездно ползване на общински имот ПИ 03592.502.802.4.2 и ПИ 03592.502.802.4.1 от Исторически музей – гр. Белово

Изтегли

Решение № 655-30.04.2019

Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 654-30.04.2019

План за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 653-30.04.2019

Годишни отчети на Читалищните настоятелства на територията на община Белово за дейността им през 2018 г.

Изтегли

Решение № 652-28.03.2019

Приемане на План за действие за общинските концесии на община Белово за период 2019-2020 г.

Изтегли

Решение № 651-28.03.2019

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 650-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 649-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 648-28.03.2019

Отчет на Програмата за 2018 г. по изпълнение на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Белово.

Изтегли

Решение № 647-28.03.2019

Актуализация на базисни месечни наемни цени на общинските имоти.

Изтегли

Решение № 646-28.03.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Изтегли

Решение № 645-28.03.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016- 2020 г., приета с Решение № 363/ 29.09.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 644-28.03.2019

Проект на ПУП – ПП парцеларен план за подземно трасе на оптична кабелна линия в землището на гр. Белово, землището на с. Момина Клисура и в землището на с. Сестримо, изготвен от ТЕЛЕКАБЕЛ.

Изтегли

Решение № 643-27.02.2019

Инвестиционно предложение от "Еко-Хидро-90" ООД гр.Пазарджик за добив на скални материали от находище "Чешмата", Oбщина Белово, Oбласт Пазарджик

Изтегли

Решение № 642-27.02.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 641-27.02.2019

Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущи ремонти.

Изтегли

Решение № 640-27.02.2019

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 639-27.02.2019

Одобряване на процедура за избор на финансова / кредитна институция или финансов посредник.

Изтегли

Решение № 638-27.02.2019

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2018 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2019 г.

Изтегли

Решение № 637-30.01.2019

Създаване на комисия по следприватизационен контрол по проведени приватизационни процедури

Изтегли

Решение № 636-30.01.2019

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Изтегли

Решение № 635-30.01.2019

Приемане на годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ и информация за изпълнението на програма за ОПНИЕВИБГ за 2018 г., съгласно ЗВЕИ.

Изтегли

Решение № 634-30.01.2019

Поемане на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост – читалища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 633-30.01.2019

Общински Културен календар

Изтегли

Решение № 632-30.01.2019

Доклад по изпълнението на План за действие на община Белово /2018-2020 г./ за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик /2012-2020 г./ за 2018 г.

Изтегли

Решение № 631-30.01.2019

План- сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г.

Изтегли

Решение № 630-30.01.2019

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 629-30.01.2019

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 628-30.01.2019

Приемане на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016- 2019 г.

Изтегли

Решение № 627-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 626-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 625-30.01.2019

Изменение на Решение № 492/ 31.01.2018 г., за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.

Изтегли

Решение № 624-30.01.2019

Приемане на бюджета за 2019 година на община Белово

Изтегли

Решение № 623-30.01.2019

Заявление с вх. № УТ- 1302/ 19.12.2018 г. от Спаска Стоянова Генова и Атанас Спасов Генов – съсобственици на ПИ с идентификатор 03592.503.887, кв. "Малко Белово", по плана на гр. Белово с искане за ЧИ на ПУП – ПРЗ по иматни граници.

Изтегли

Решение № 622-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 621-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 620-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие”", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли