Обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за средно напрежение" за нуждите на "ВиК - Белово" ЕООД.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на чл.103, ал.1`от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ”

за нуждите на „ВиК - Белово” ЕООД гр. Белово.

Документи:

Документация / 11.04.2016 г. / - Изтегли

Документи за участие / 11.04.2016 г. / - Изтегли