Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация"– община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117 , ще осъществи подбор на Рехабилитатор - 1 бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово в срок от
01.12.2017 г. до 06.12.2017 г. включително - 17.00 часа.

Документи:

Обявление - Рехабилитатор / 01.12.2017 г. / - Изтегли