Приети с Протокол № 9 / 07.11.2017 г. на ЕСУТ преписки за изменение на ПУП-ПРЗ на курорт Чаира, землище с.Сестримо ЕКАТТЕ 66319.

Документи:

Преписки - 1 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 2 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 3 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 4 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 5 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 6 / 14.11.2017 г. / - Изтегли

Преписки - 7 / 14.11.2017 г. / - Изтегли