Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Социален работник - 1бр.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Трудотерапевт - 1бр, Рехабилитатор - 1бр, Психолог - 1бр, Медицински специалист - 1бр, Логопед - 1бр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София, ул. Самоков 28И, комплекс ЕСТЕ тел. +359 2 854 81 10

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Информация до медиите
14.06.2017 г.


Стартира прием на заявления за обучения на заети лица
по ОП РЧР 2014-2020

ОБЯВА

Община Белово уведомява жителите на град Белово, желаещи да добият дърва за огрев по тарифна такса на корен през отоплителен сезон 2017/2018 г., че могат да се запишат в деловодството на общината.

Изх.№ РОП – 35/08.06.2017 г.

гр.Белово

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с чл.65 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и съгласуването от СГКК-Пазарджик на ПУП по чл.110 от ЗУТ и техни изменения Община Белово търси правоспособни лица, които да изготвят проекти за изменение на КККР за имоти общинска собственост.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на Социален работник - 1 бр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "Импрегнация 2000" АД, гр. Белово. Индустриална зона, тел. 03581 / 2126
 

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви, че "Импрегнация 2000" АД
има следното инвестиционно предложение: Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси в ПИ Н 000352, землище на с. Момина клисура, община Белово.