За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 18.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

Инвестиционното предложение (ИП) за "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Белово" в поземлени имоти (ПИ) с № 000086 и 000087, местността "Вучата могила"

Уважаеми съграждани,
За девета поредна година Община Белово се присъединява към националната кампания "Да изчистим България заедно". Инициативата "Да изчистим България заедно" е подета от bTV Меdia Group и се превърна в най-мащабния обществен проект в страната. Целта е да се обединят усилията на медиите, гражданите, бизнеса и институциите за да бъдат градовете и селата ни по-чисти, за да опазим българската природа и да провокираме общественото съзнание и отговорност.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 04.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

З А Д А Н И Е

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДО
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ "В и К - Белово" ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление: град Белово, обл. Пазарджик, п.к. 4470, ул. "Яденица" № 1, предтавлявано от инж. Румен Тасков Иванчев - управител.

Относно: График за предстоящо дезинфекциране на Водопроводна мрежа и питейната вода на територията на Община Белово.

ДО
ГОСПОДИН КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

Инвестиционно предложение относно: "Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищaтa на с.Дъбравите и с.Мененкьово, Община Белово, Област Пазарджик"